Informacje o ochronie danych osobowych

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie osób, których dane dotyczą, że PetExpert Europe s.r.o. (zwana dalej "PetExpert" lub "Administratorem") wyraźnie szanuje znaczenie ochrony danych osobowych i potrzebę bezpieczeństwa danych. Jednocześnie PetExpert zapewnia opinię publiczną o legalności swoich praktyk i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby chronić prywatność podmiotów w ramach wymogów określonych przez prawo. Podstawą ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") oraz czeska ustawa nr 110/2019 o przetwarzaniu danych osobowych. Ponadto PetExpert uzupełnia te przepisy o wewnętrzne zasady ochrony danych.

Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika?

Administratorem Twoich danych osobowych jest PetExpert Europe s.r.o. (sp. z o. o.) Oddział w Polsce, z siedzibą pod adresem ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr 0001035452 NIP: 1060008690, REGON: 525289110

Jaki jest Twoja relacja z PetExpert?

1) Zainteresowany ubezpieczeniem

Tytuł prawny do przetwarzania danych osobowych użytkownika
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia.

Cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika
a) Zawarcie umowy ubezpieczeniowej b) Przystąpienie do ubezpieczenia c) Obsługa umowy ubezpieczenia

Jakie dane osobowe użytkownika przetwarzamy
Przetwarzamy podstawowe dane identyfikacyjne użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, datę urodzenia i adres. Przetwarzamy również dane dotyczące Twojego zwierzęcia, które chcesz ubezpieczyć - rasę, imię, wiek, datę urodzenia, płeć, numer chipa, nazwę placówki weterynaryjnej.

Komu przekazujemy dane osobowe użytkownika
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane ČSOB Pojišťovna, a. s. i PetExpert Insurance Services, s.r.o.

Okres przetwarzania danych osobowych użytkownika
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas trwania procesu przystąpienia do ubezpieczenia. Jeśli składka nie zostanie opłacona przez użytkownika w ciągu 1 miesiąca od przesłania nam zgłoszenia do ubezpieczenia, usuniemy dane osobowe.

2) Właściciel ubezpieczonego zwierzęcia

Tytuł prawny do przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie obowiązku prawnego, wykonania wzajemnego stosunku umownego, zgody użytkownika i naszego uzasadnionego interesu.

Cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika
a) Wykonanie umowy b) Rozstrzyganie roszczeń c) Wysyłanie informacji handlowych d) Tworzenie anonimowych raportów statystycznych na wewnętrzne potrzeby administratora danych

Jakie dane osobowe przetwarzamy na temat użytkownika
Przetwarzamy podstawowe dane identyfikacyjne, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, datę urodzenia, numer urodzenia i adres. Przetwarzamy również dane dotyczące zwierzęcia, które chcesz ubezpieczyć - rasę, imię, wiek, datę urodzenia, płeć, numer chipa, nazwę placówki weterynaryjnej.

Komu przekazujemy dane osobowe użytkownika
Przekazujemy Twoje dane osobowe do ČSOB Pojištovna, a. s. i PetExpert Insurance Services, s.r.o. W przypadku roszczenia ubezpieczeniowego możemy przekazać Twoje dane osobowe do Royal Blue s.r.o. Dane osobowe użytkownika mogą następnie zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym. Ze wszystkimi takimi podmiotami zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych lub podobny dokument regulujący takie przekazywanie.

Okres przetwarzania danych osobowych użytkownika
Okres przetwarzania jest powiązany z podstawą prawną i celem przetwarzania. Przetwarzamy dane osobowe ubezpieczonego przez okres obowiązywania umowy. Po po rezygnacji z ubezpieczenia możemy nadal przetwarzać dane osobowe użytkownika przez okres 10 lat na podstawie nałożonego obowiązku prawnego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy przez okres istnienia tego prawnie uzasadnionego interesu.

3) Pracownicy

Tytuł prawny przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa (Kodeks cywilny, Kodeks pracy, ustawa o rachunkowości itp.). Inną podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wykonanie umowy, której jesteś stroną.

Cele przetwarzania danych osobowych
1) Agenda kadrowa
2) Program księgowości płacowej
3) Zapewnienie warunków niezbędnych do wykonywania pracy

Jakie przetwarzamy dane osobowe
Przetwarzamy przede wszystkim dane osobowe wynikające z naszego stosunku pracy, który jest określony umową i przepisami prawa.
Możemy również przetwarzać dane osobowe członków Twojej rodziny, jeśli przekażesz nam takie informacje lub jeśli przetwarzanie jest wymagane przez prawo.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe
W razie potrzeby dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane upoważnionym podmiotom przetwarzającym lub odbiorcom. Wszelkie przekazywanie danych i wynikające z niego stosunki prawne, w tym odpowiedzialność, są regulowane umową lub przepisami prawa. Podmiotem przetwarzającym dane mogą być na przykład zewnętrzne firmy księgowe i kadrowe, firmy ubezpieczeniowe lub organy publiczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy).

Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania jest ściśle powiązany z podstawą prawną i celem przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie obowiązku prawnego, wówczas okres przetwarzania jest określony przez odpowiednie przepisy prawa (np. musimy przechowywać akta osobowe użytkownika przez co najmniej 30 lat). W przypadku zakończenia stosunku umownego nie przetwarzamy dalej danych osobowych użytkownika, chyba że podlega to ustawowemu przetwarzaniu i jego ograniczeniom czasowym.

4) Byli pracownicy

Tytuł prawny do przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie obowiązku prawnego lub naszego uzasadnionego interesu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z przepisów prawa i są to głównie wybrane dane osobowe o charakterze księgowym i płacowym. W niektórych przypadkach możemy również przetwarzać inne dane osobowe przez ograniczony czas w celu zapewnienia ciągłości pracy.

Cele przetwarzania danych osobowych
1) Przestrzeganie obowiązków ustawowych
2) Zapewnienie funkcjonowania administratora

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym lub zewnętrznej firmie księgowo-kadrowej. Wybrane dane osobowe mogą być nadal dostępne dla wszystkich odbiorców danych osobowych po zakończeniu stosunku pracy, tak jak w przypadku obecnych pracowników.

Okres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy wybrane dane osobowe przez okres określony w odpowiednich przepisach prawa. Pozostałe dane osobowe są usuwane w ciągu 12 miesięcy od zakończenia stosunku pracy.

5) Osoby poszukujące pracy

Tytuł prawny przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub zawarcia umowy.

Cele przetwarzania danych osobowych
1) Przeprowadzenie procedury wyboru
2) Zawarcie umowy z wybranym oferentem

Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam w ramach procesu rekrutacji.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe
Nie przekazujemy nikomu Twoich danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe na czas trwania procedury naboru. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe są usuwane w ciągu 3 miesięcy lub stają się częścią akt osobowych pracownika.

6) Osoba odwiedzająca stronę www.petexpert.pl

Tytuł prawny przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych użytkownika
1) Zapewnienie działania naszej strony internetowej
2) Zbieranie informacji za pomocą plików cookie

Jakie dane osobowe przetwarzamy
Zakres przetwarzanych danych osobowych jest powiązany z udzieloną zgodą lub z wykorzystaniem plików cookie, na które użytkownik wyraził zgodę. Następujące dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z tą zgodą:
Preferencyjne pliki cookie: informacje o ustawieniach naszej strony internetowej.
Statystyczne pliki cookie: informacje o aktywności osoby, której dane dotyczą, na stronie internetowej administratora.
Marketingowe pliki cookie: informacje istotne dla wyświetlania spersonalizowanych reklam, w tym aktywność osoby, której dane dotyczą, w Internecie lub sieciach społecznościowych, przybliżona lokalizacja, czas spędzony na oglądaniu treści itp.
Ponadto mogą być przetwarzane informacje o urządzeniu, na którym użytkownik odwiedza naszą stronę internetową (typ, wersja systemu operacyjnego, informacje o używanej przeglądarce itp.) i adresy IP.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe
Zakres transmisji jest powiązany z udzieloną zgodą lub z wykorzystaniem plików cookie, na które odwiedzający wyraził zgodę. Aktualną listę odbiorców i podmiotów przetwarzających dane według rodzaju plików cookie można znaleźć tutaj.
Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich.

Okres przetwarzania danych osobowych użytkownika
Zakres czasowy przetwarzania danych osobowych jest powiązany z udzieloną zgodą lub z wykorzystaniem plików cookie, na które użytkownik wyraził zgodę.
Aktualne limity czasowe dla każdego z używanych plików cookie można znaleźć tutaj. Użytkownik może również skorzystać z tego łącza, aby wycofać lub zmienić swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił nam w związku z korzystaniem z plików cookie.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników głównie na terenie Unii Europejskiej. Nasza strona internetowa korzysta jednak z Google Analytics i innych plików cookie, które mogą przekazywać dane osobowe użytkownika w formie spseudonimizowanej lub zanonimizowanej poza Unię Europejską do tak zwanych krajów trzecich. W tym konkretnym przypadku są to Stany Zjednoczone Ameryki. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookie, jego dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów trzecich, w których nie można zagwarantować takich samych warunków ochrony danych, jakie zapewnia RODO. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były przekazywane do krajów trzecich, prosimy o niewyrażanie zgody na korzystanie z plików cookie. Podobnie, niniejszym informujemy, że jeśli użytkownik znajduje się poza UE i zdecyduje się odwiedzić naszą stronę internetową, jego dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium tego kraju trzeciego w celu umożliwienia nam prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były przetwarzane w tak zwanym kraju trzecim, prosimy o nieodwiedzanie naszej witryny internetowej spoza UE.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z praw wynikających z RODO, prosimy o kontakt pod adresem e-mail rodo@petexpert.pl lub pocztą na adres ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

1. Prawo dostępu do danych osobowych. Prawo to przysługuje na wniosek użytkownika. Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji o tym, czy przetwarzamy jego dane osobowe, jakich kategorii danych dotyczy przetwarzanie, a także w jakim celu dane są przetwarzane i przez jaki okres. Na żądanie użytkownik otrzyma dostęp do tych danych lub bezpłatną kopię przetwarzanych danych. Dostęp ten umożliwia użytkownikowi sprawdzenie, czy jego dane nie są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
2. Prawo do dokładności danych osobowych. Jako administrator danych jesteśmy zobowiązani do podjęcia środków w celu przetwarzania danych użytkownika w sposób dokładny i aktualny. Obejmuje to prawo do informowania nas o zmianach w przetwarzanych przez nas danych osobowych.
3. Prawo do bycia zapomnianym lub prawo do usunięcia danych. Prawo to daje użytkownikowi możliwość zażądania, abyśmy usunęli jego dane osobowe i nie przechowywali ich dłużej, chyba że istnieje inna przeszkoda prawna. W przypadku wystąpienia takiego wyjątku jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkownika w ciągu 1 miesiąca.
4. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Prawo to umożliwia przenoszenie lub przekazywanie danych osobowych między różnymi administratorami danych.
5. RODO daje użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie. W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu udowodnienia, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem.
6. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie jego danych osobowych opiera się na tej podstawie prawnej. W przypadku wycofania zgody i braku innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w tym celu, zaprzestaniemy przetwarzania tych danych osobowych.
7. Zgodnie z RODO użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że podczas przetwarzania danych naruszyliśmy przepisy o ochronie danych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Prawo to nie ma zastosowania, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem jako osobą, której dane dotyczą, a nami jako administratorem. Ponadto nie można skorzystać z tego prawa, jeśli użytkownik wyraził wyraźną zgodę na taką decyzję lub jeśli przetwarzanie to jest dozwolone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, które ma zastosowanie do nas jako administratora danych i które przewiduje również odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. W bardziej skomplikowanych przypadkach możemy wymagać od użytkownika pokrycia kosztów związanych z przetwarzaniem w celu wykonania jego prawa, w szczególności jeśli koszty te wykraczają poza normalny zakres naszej działalności.

AKTUALIZACJA INFORMACJI

Należy pamiętać, że chociaż dążymy do wysokiego poziomu spójności w przetwarzaniu danych osobowych w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony, informacje te mogą zostać zaktualizowane lub zmienione w przyszłości. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych będzie zawsze podlegać aktualnym informacjom o przetwarzaniu danych osobowych. Prosimy o bieżące informowanie się o praktykach przetwarzania danych. Dziękujemy.

Czy masz konkretne pytanie, na które nie odpowiedzieliśmy tutaj? Jesteśmy dostępni na czacie lub telefonicznie pod numerem +48 22 600 73 20.