FAQ dla lekarzy weterynarii

Objęcie zwierzęcia opieką

Czym różni się stan ostry choroby od stanu przewlekłego? Jakie zabiegi mogą zostać pokryte przez ubezpieczenie?
Dla celów ubezpieczeniowych stan ostry choroby jest definiowany jako choroba o nagłym początku, która zwykle zaczyna się szybko i niespodziewanie, trwa krótko i ma bardzo intensywne objawy. Choroba o ostrym przebiegu może być całkowicie wyleczona.

Chorobę przewlekłą definiujemy jako chorobę o dłuższym czasie trwania, w której objawy występują mniej lub bardziej stale lub w której rokowanie co do wyleczenia jest niepewne. W przypadku chorób dermatologicznych za chorobę przewlekłą uznajemy stan trwający dłużej niż 90 dni.

Ubezpieczenie może pokryć jedynie koszty związane z leczeniem choroby o ostrym przebiegu. W przypadkach, w których leczysz chorobę w stanie ostrym, ale jej stan zmienia sie na przewlekły (np. nawracające zapalenia lub nieżyt żołądka). W takiej sytuacji możemy pokryć tylko leczenie fazy ostrej (lub fazy subchronicznej).
Ubezpieczenie pokrywa koszty związane z wystąpieniem pierwszych objawów choroby przewlekłej. Ile leków można przepisać klientowi? Jak długo może być leczona choroba, która rozwija się jako choroba przewlekła?
Koszty czynności leczniczych są pokrywane do momentu zdiagnozowania choroby przewlekłej, jednak nie dłużej niż 50 dni. Wyjątek stanowią przewlekłe choroby dermatologiczne, których leczenie pokrywane jest przez 3 miesiące od dnia pierwszego badania zwierzęcia.
Czy koszty nagłego cesarskiego cięcia wykonanego u suki, która jest w stanie zagrożenia życia, będą refundowane?
Niestety, nie możemy zwrócić tych kosztów. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są zabiegi związane z porodem, ciążą (nawet fałszywą), kastracją, reprodukcją i sztucznym zapłodnieniem. Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć jedynie sytuacje, których nie można było wcześniej przewidzieć, a więc całkowicie przypadkowe. Poród, choć jego przebieg może być ostry i zagrażający życiu, nie może być postrzegany jako wynik zdarzenia losowego, wszyscy wiemy, że do niego dojdzie.
Co jeśli na leczenie zgłosi się klient, który nie przestrzega profilaktyki? Czy w tym wypadku koszty leczenia zostaną pokryte?
Masz rację, że bardzo dbamy o profilaktykę. Jeśli właściciel zwierzęcia nie przestrzega ustalonego przez Ciebie planu leczenia lub profilaktyki, nie możemy pokryć kosztów leczenia choroby, która została spowodowana tym zaniedbaniem lub nieprzestrzeganiem zasad.
A co jeśli kot zachoruje na jedną z chorób, przeciwko której nie jest szczepiony? Albo nie będzie corocznie badany na FeLV i wykaże objawy tej choroby?
Zgodnie z naszymi warunkami ubezpieczone zwierzę musi być szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień ustalonym przez lekarza weterynarii w okresie trwania ubezpieczenia. Jeśli właściciel nie zaszczepi zwierzęcia i kot zachoruje na chorobę, przed którą powinien być chroniony przez szczepienie, nie możemy zwrócić kosztów leczenia choroby. Ta sama zasada dotyczy testów na FeLV, czyli jeśli coroczne badanie nie zostanie wykonane, a kot zachoruje, nie możemy zwrócić kosztów leczenia choroby. Powodem tego wymogu jest udowodnienie, że kot nie był już chory na FeLV w momencie przystąpienia do polisy.
Co jeśli zwierzę z rodowodem zginie z mojej winy, czy wypłacicie klientowi świadczenie z tytułu śmierci?
Jeśli przyczyną śmierci zwierzęcia była Twoja wina, z której zdajesz sobie sprawę, możemy przekazać świadczenie ubezpieczeniowe klientowi.

Należy jednak pamiętać, że klient może domagać się odszkodowania za padłe zwierzę bezpośrednio od Ciebie. Odszkodowanie może zostać wypłacone klientowi w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Ubezpieczenie to dla zarejestrowanych lekarzy weterynarii organizuje z reguły Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

Klientowi przysługuje jedynie zwrot kosztów za rzeczywistą szkodę.
Czy dziedziczne choroby zębów są objęte ubezpieczeniem? Czy ropień z korzenia zęba, który powstał na zębach bez kamienia (lub na zębach, na których kamień został oczyszczony) jest objęty ubezpieczeniem? Czy ekstrakcja przetrwałych kłów jest objęta ubezpieczeniem?
Leczenie i pielęgnacja zębów lub dziąseł nie są objęte ubezpieczeniem. Wyjątkiem jest leczenie chorób, które są wymienione wyczerpująco w warunkach ubezpieczenia, czyli redukcja koron żuchwy, zapalenie dziąseł z udokumentowaną regularną profilaktyką. W przypadku urazu zęba pokrywamy 100% kosztów, jeśli uraz jest leczony w ciągu 2 dni od jego wystąpienia. W przypadku późniejszego leczenia pokrywamy 50% kosztów.
Czy pyometra (ropne zapalenie macicy) jest objęta ochroną ubezpieczeniową?
Pokrywamy koszty leczenia zapalenia macicy. Wyjątkiem są przypadki, gdy zapalenie macicy wystąpiło w związku z ciążą, porodem lub sztucznym zapłodnieniem.
Jak ustalić, że była to kastracja nie związana z profilaktyką, czyli zabieg objęty ubezpieczeniem?
Liczymy na to, że nasi kontrahenci będą działać uczciwie i sprawiedliwie. Podanie wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji, które skutkowałyby wypłatą roszczenia ubezpieczeniowego, stanowiłoby oszustwo ubezpieczeniowe. Oczywiście dysponujemy mechanizmami pozwalającymi na wykrycie takich sytuacji. W takim przypadku nie moglibyśmy kontynuować stosunku umownego z lekarzem weterynarynarii.
Jak rozpatrujemy wnioski pacjentów z problemami dermatologicznymi?
Nie jest istotne z jakim problemem zdrowotnym masz do czynienia. Zawsze pozostaje tylko pytanie, czy jest to choroba przewlekła (definicja choroby przewlekłej znajduje się powyżej), ponieważ nie możemy zwrócić kosztów jej leczenia. Za stan przewlekły choroby uznajemy stan trwający co najmniej 3 miesiące. Za chorobę przewlekłą uznaje się także każdy trwający stan (urologiczny, dermatologiczny, gastrologiczny, neurologiczny, ginekologiczny lub okulistyczny), którego rozpoznanie lub leczenie bez ostatecznej diagnozy trwa dłużej niż 50 dni.

Obszar administracyjny

Jak dowiedzieć się, co wchodzi w skład ubezpieczenia klienta?
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w systemie, na którym pracujesz, wpisując numer ubezpieczenia. Można tam sprawdzić dane właściciela, zwierzęcia, czy polisa jest aktywna oraz jaki rodzaj ubezpieczenia został ustalony.
Co jeśli klient wyczerpie limit na początku ubezpieczenia? Czy musi czekać cały rok na odnowienie limitu, czy można go zwiększyć w trakcie trwania ubezpieczenia?
Podczas zgłaszania do ubezpieczenia każdy klient może wybrać sumy ubezpieczenia, która jest ustalana w zależności od wieku i wielkości zwierzęcia (młody kociak nie potrzebuje tak samo wysokiej sumy ubezpieczenia jak 5-letni dog niemiecki). Jeśli suma ubezpieczenia zostanie wyczerpana, należy poczekać do końca okresu ubezpieczenia, wtedy suma ubezpieczenia zostanie odnowiona. Warto więc rozważyć wykupienie ubezpieczenia z wyższą sumą ubezpieczenia.

Jeśli klient chce zwiększyć swoją sumę ubezpieczenia (wybrać inny wariant), zawsze może dokonać takiej zmiany pod koniec okresu ubezpieczenia. Wystarczy, że poinformowuje nas o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia reklamacji? Czy wystarczy faktura z mojego systemu (Klinika XP, WinVet, VetIS, Vetfox, VetBook)? Czy należy przesłać również zdjęcia rentgenowskie, wyniki badań krwi lub dołączyć historię medyczną?
Nasze ubezpieczenia są wyjątkowe, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków nie musisz wysyłać żadnych dokumentów. Wprowadzając numer ubezpieczenia do swojego systemu i autoryzując leczenie, otrzymujemy w naszym systemie Twoje codzienne zapisy i rozliczone pozycje w czasie rzeczywistym, dlatego możemy natychmiast zwrócić koszty leczenia na Twoje konto.

Czasami mogą zdarzyć się wnioski ubezpieczeniowe, które są skomplikowane lub sporne. W takich przypadkach możemy poprosić Cię o współpracę - przesłanie nam dodatkowych dokumentów. Jednak tego typu sprawy będziemy rozpatrywać również bardzo szybko, a naszym priorytetem będzie jak najmniejsze obciążanie Ciebie.

Możesz nam pomóc zapobiec opóźnieniom, opisując jak najdokładniej okoliczności przypadku/diagnozy w dziennym rejestrze, a w przypadku dużych zabiegów planowych, zwłaszcza w ortopedii, sprawdzając wykonanie poprzez wcześniejsze obliczenie kosztów.
Jak wygląda procedura rozliczania kosztów w przypadku dwóch rodzajów zabiegów - gdy jeden nie jest objęty ubezpieczeniem, a drugi jest? Np. jednoczesna profilaktyczna kastracja i leczenie zapalenia żołądka.
W swoim systemie tworzysz dwie osobne wizyty. W rozliczeniu pierwszej wizyty wpisujesz pozycje, które nie są pokrywane przez ubezpieczenie (np. profilaktyka, kosmetyki, karmienie, administracja) i te procedury będą opłacane przez klienta. W rozliczeniu drugiej wizyty wpisujesz wszystkie pozycje, które mogą być refundowane przez ubezpieczenie np leczenie zapalenia żołądka.
Czy suma ubezpieczenia będzie wystarczająca?
Możesz mieć pewność, że Twoje leczenie zostanie w całości zrefundowane dzięki preautoryzacji leczenia. W swoim systemie (KlinikaXP, WinVet, VetIS, Vetfox lub VetBook) możesz poprosić o preautoryzację kalkulacji leczenia. W większości przypadków w ciągu kilku sekund prześlemy informację o tym, jaką kwotę gwarantujemy pokryć, lub skontaktujemy się z Tobą w celu uzupełnienia niezbędnych informacji.

Jeśli uzgodniony limit zostanie częściowo lub całkowicie wyczerpany lub nie będziemy mogli pokryć niektórych pozycji z faktury za leczenie, po dokonaniu preautoryzacji prześlemy informację o rzeczywistej wysokości świadczenia ubezpieczeniowego. Klient musi pokryć koszty leczenia powyżej tej kwoty.
Czy istnieje aplikacja informująca lekarzy weterynarii o pacjentach, którzy z jednym problemem trafiają do kilku lekarzy?
Aplikacja ta jest obecnie w fazie rozwoju. Ale już dziś, dzięki naszej wiedzy i zaawansowanym systemom obliczeniowym, możemy dostrzec potencjalne nadużycia.
Chcę sprawdzić jakie koszty zostały przeprocesowane przez PetExpert
W każdej relacji na początku mogą pojawić się pewne wątpliwości, a ponieważ utrzymywanie spraw w należytym porządku sprzyja zacieśnianiu więzi, na Twoje życzenie chętnie prześlemy zestawienie wypłaconych świadczeń. Jeśli chcesz aktywować tę usługę, poinformuj nas o tym. Możemy dostarczyć podsumowanie za wybrany przez Ciebie okres - dzienny, tygodniowy, miesięczny itd.
Jaka jest procedura przygotowania ubezpieczenia jeśli korzystam z systemu zintegrowanego?
Do ubezpieczenia można przystąpić tylko na naszej stronie internetowej www.petexpert.pl. W niektórych programach istnieje jednak możliwość skierowania klienta do ubezpieczenia za jego zgodą - w takim przypadku dane zwierzęcia i dane kontaktowe klienta zostają przesłane do nas, następnie my kontaktujemy się z klientem, aby pomóc mu w zgłoszeniu do ubezpieczenia.
W jaki sposób będą rozwiązywane kwestie sporne w przypadku odmowy wypłaty roszczenia?
Naszym celem jest wyeliminowanie i zapobieganie potencjalnym sytuacjom spornym. Dlatego na naszej stronie internetowej jasno i wyraźnie zaznaczamy, w jakich przypadkach nie możemy realizować świadczeń ubezpieczeniowych. Dlatego też Ty i Twoj klient możecie być spokojni, że nie czekają na Was żadne niemiłe niespodzianki ani niezrozumiałe wymówki.

Rozumiemy, że mogą zdarzyć się sytuacje sporne. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której nie będziemy mogli wypłacić należności, koszty leczenia pokryje klient. Wszelkie spory będziemy wtedy rozstrzygać bezpośrednio z klientem. Wierzymy, że zawsze znajdziemy wspólne rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich.
Czy istnieje system poleceń jeśli klient ubezpieczy się dzięki mojej rekomendacji?
Otrzymasz znacznie więcej. Twoją korzyścią będzie możliwość leczenia zwierzęcia niezależnie od aktualnej sytuacji finansowej klienta. Z własnego doświadczenia wiemy, że nie każdego opiekuna stać na kosztowną i szczegółową diagnostykę, rezonans magnetyczny czy tomografię komputerową, hospitalizację, leki itd. Dlatego naszym wspólnym celem jest udostępnienie tych usług właścicielom zwierząt.

Aby pomóc Ci „wystartować” z ubezpieczeniem Twoich klientów, możemy włączyć Cię do programu partnerskiego, w którym przewidujemy nagrodę za polecenie klienta, który następnie wykupi ubezpieczenie. O szczegółach poinformuje nasz przedstawiciel.
Co powinienem wpisać do preautoryzacji? Czy wszystkie pozycje z faktury powinny zostać uwzględnione? Czy nie wystarczy jedno zdanie z wyceną?
Preautoryzacja służy temu, abyście Ty i klient mieli pewność co do wysokości kosztów leczenia, które zostaną zwrócone. Dlatego wprowadź do swojego systemu pozycje, o których pokrycie będziesz się starał. Nie jest to dodatkowy krok, ponieważ wprowadziłbyś te pozycje do systemu nawet gdyby klient nie miał ubezpieczenia.
Jaki jest dalszy sposób postępowania, jeśli preautoryzacja wróci niepotwierdzona lub tylko częściowo potwierdzona?
Jeśli poprosisz o zatwierdzenie wyceny, zawsze otrzymasz od nas informację o kwocie, którą dla Ciebie blokujemy. Kwota ta jest zablokowana na 24 godziny. Po tym czasie możesz spełnić świadczenie, anulować lub zmodyfikować kalkulację.

Partnerstwo z PetExpert

Co dzieje się z moimi danymi, które zostają wysyłane do Was z mojego systemu?
Pracujemy głównie z danymi, które dotyczą leczenia zwierzaka w kontekście zgłoszonych roszczeń. Będzie to zawsze nieproporcjonalnie mniejsza część Twojej pracy (szacujemy, że do 5%). Nie interesują nas Twoje marże ani inne dane komercyjne, ale przetwarzamy dane przy ustalaniu cen dla naszych produktów ubezpieczeniowych. Dzięki nim jesteśmy i będziemy w stanie utrzymać przystępne cenowo ubezpieczenia o doskonałym pokryciu i minimalnych wyłączeniach dla zdecydowanej większości ubezpieczonych. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy nigdzie uzyskanych danych i nie zamierzamy stosować takich praktyk.
Słyszałem/am, że istnieje ryzyko, że wyślecie moich klientów do tańszych klinik...
Absolutnie i stanowczo nie. W pełni szanujemy różnorodność oferty w naszej sieci i nasze ubezpieczenie to uwzględnia. W przypadku droższych klinik warto polecić wyższe poziomy ubezpieczenia ze względu na roczną sumę ubezpieczenia. Chcemy, aby zwierzęta były leczone z jak najwyższą jakością, a nie jak najtaniej. Ubezpieczenia istnieją właśnie po to, aby klientów było stać na droższe leczenie.
Czy PetExpert może rozwiązać aktualną umowę współpracy i przenieść moich klientów do konkurencji?
Podstawą rozwiązania umowy współpracy jest ciągłe naruszanie warunków umowy lub ewidentne oszustwo ubezpieczeniowe, jego usiłowanie lub udział w nim. Naszych partnerów traktujemy hojnie i z zaufaniem, ale oczekujemy od nich tego samego. Wyrywkowo sprawdzamy, czy takie same ceny są pobierane od klientów z ubezpieczeniem jak od klientów bez ubezpieczenia oraz czy zabiegi zostały rzeczywiście wykonane. Poza naruszeniem warunków umowy nie ma powodów do odstąpienia od umowy. W przypadku naruszenia warunków partnera i rozwiązania umowy, ubezpieczeni klienci mogą skorzystać z usług innego partnera umownego w zakresie zabiegów objętych ubezpieczeniem lub mogą zrezygnować z ubezpieczenia i zawrzeć inne ubezpieczenie, które nie jest ograniczone przez sieć umowną.
Czy PetExpert jest w jakikolwiek sposób związany z firmami, które wykupują kliniki i tworzą sieci lekarzy weterynarii?
Absolutnie i stanowczo nie. Wszystkich naszych partnerów traktujemy tak samo, a nasze warunki są takie same dla wszystkich członków naszej sieci partnerskiej. Naszymi partnerami są zarówno pojedyncze kliniki różnej wielkości, jak i sieci klinik. Ubezpieczony sam wybiera lub wybrał lekarza weterynarii, a my pojawiamy się tam, gdzie są obecni potencjalni ubezpieczeni i zawieramy odpowiednie umowy.